HISTORIA SP??KI «CHAR PROMTECH» SP. Z O.O.

Sp??ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? «Charkowski zak?ad technologii przemys?owych» za?o?ona w 2004 roku i jest jednym z lideruj?cych przedsi?biorstw Ukrainy produkuj?cych pojemniki dzia?aj?cych na zasadzie ci?nienia.

 • 2005 rok — zorganizowana produkcja samochodowych zbiornik?w cylindrowych.
 • 2006 rok — rozpocz?to wytwarzanie pojemnik?w ci?nieniowych dla spr??onego powietrza.
 • 2007 rok – zorganizowano produkowanie balon?w samochodowych toroidalnych.
 • 2008 rok – rozpocz?to produkcj? blokowych modu?owych kotlarni.
 • 2012 rok – wdro?enie systemu sterowania jako?ci? odpowiednio do standard?w

  mi?dzynarodowych ISO 9001-2009.

 • 2005-2016 rok – opracowano i zorganizowano dla bie??cego wytwarzania ponad 300 modeli

  balon?w i odbiornik?w gazu.

 • 2005-2016 rok – opracowano i wytworzono ponad 700 modeli wyrob?w niestandardowych o

  r??nym zaawansowaniu.

Od momentu za?o?enia do dnia dzisiejszego przedsi?biorstwo si? rozwija, rozszerza asortyment wyrob?w, zwi?ksza materialno-techniczn? baz?, stwarza miejsca pracy, p?aci podatki, wspieraj?c w ten spos?b gospodark? Ukrainy, a wi?c dobrobyt obywateli.