PRZYGOTOWANIE IN?YNIERYJNO-KONSTRUKTORSKIE

Na bazie wytw?rni jest stworzone biuro konstruktorsko-technologiczne, zapewniaj?ce wsparcie in?ynieryjne proces?w produkcyjnych jak wytw?rni, tak i innych firm przemys?owych. Szybkie i jako?ciowe wykonanie prac osi?ga si? wysokokwalifikowanym personelem i wyposa?eniem we wsp??czesne i czo?owe narz?dzia.

WYTWARZANIE WYTW?RNI

  • MECHANICZNA OBR?BKA CZ??CI. Na wytw?rni przeprowadza si? szerokie spektrum prac mechanicznych: toczenie, frezowanie, wiercenie, poziome wiercenie, okr?g?e szlifowanie, rowkowe, uniwersalne szlifowanie i ostrzenie-szlifowanie. Taki zakres mo?liwo?ci pozwala na wytwarzanie szerokiego spektrum wyrob?w z r??nym skomplikowaniem technologicznym.
  • WYTWARZANIE TOCZENIOWE. Prace tego typu przeprowadza si? prasami hydraulicznymi i korbowymi z si?? do 315 ton, co pozwala na wytwarzanie szerokiego spektrum toczenia arkuszowego, kt?re charakteryzuje si? r??norodno?ci? proces?w technologicznych i narz?dzi oraz s?u?y dobr? podstaw? dla rozwoju.
  • WYTWARZANIE SPAWALNICZE. Firma HARPROMTEH SA stosuje spawanie ?ukowe argonowe nietopi?c? si? elektrod? (TIG), p??automatyczne i automatyczne spawanie w ?rodowisku gaz?w ochronnych topi?c? si? elektrod? (MIG/MAG), a tak?e r?czne spawanie ?ukowe (ММА). Spawanie przeprowadza si? na liniach, wyposa?onych w urz?dzenia firmy «FRONIUS». Stosuj? si? gazy dla spawania firmy «ELME MESSER GAAS».

Dla wytwarzania naczy? pod ci?nieniem opracowane i s? wdro?one specjalne stanowiska, co pozwala na wykonanie wysokojako?ciowych spawanych po??cze?.

Pracownicy maj? periodyczne atestacje zgodnie z ДНАОП 0.00-1.16-96 i s? dopuszczeni do spawania naczy?, kt?re pracuj? pod ci?nieniem, na budowlanych no?nych i ogradzaj?cych konstrukcjach. Zarz?dzanie pracami spawalniczymi przeprowadza atestowany kierownik. Sprawdzenie po??cze? spawanych przeprowadzaj? specjali?ci, kt?rzy s? atestowani do kontroli nieniszcz?cej wizualnie-pomiarowej, kapilarnej i ultrad?wi?kowej.

Na wytw?rni s? powierzchnie, kt?re pozwalaj? jako?ciowo i w terminy wytwarza? niestandardowe i nie gabarytowe wyroby.

  • OBR?BKA TERMICZNA. Nasza firma jest wyposa?ona w niezb?dny sprz?t do obr?bki cieplnej stali niskow?glowych poprzez oddzia?ywanie cieplne w celu zmiany ich struktury i w?a?ciwo?ci w danym kierunku. Taki proces pozwala przy zachowaniu uprzedniej formy wyrobu zdj?? napr??enie i odnowi? plastyczno?? po deformacji. Po obr?bce termicznej wyr?b mo?na podda? nowemu cyklowi odkszta?cenia i obci??enia cyklicznego. A ta charakterystyka w metalu jest bardzo wa?na dla wyrob?w, kt?re pracuj? pod ci?nieniem.
  • STACJA BADAWCZA. Ka?de naczynie, kt?re pracuje pod ci?nieniem i wytwarzane na wytw?rni, jest testowane przy ci?nieniu testowym na specjalistycznych stoiskach przez wykwalifikowanych specjalist?w.
  • FARBOWANIE. Warsztat farbowania proszkowego wyposa?ony we wsp??czesne wyposa?enie: komorami rozpylania i piecami do polimeryzacji. Dla farbowania wyrobu wykorzystuje si? jako?ciowa farba proszkowa r??nych kolor?w RAL i tekstury.
    Farba jest nak?adana po obr?bce wst?pnej powierzchni, co zwi?ksza przyczepno?? i zapobiega korozji pod warstw? farby.
  • SYSTEM JAKO?CI. Na naszej firmie jest wdro?ony system zarz?dzania jako?ci? opracowany zgodnie z wymogami ДСТУ ISO 9001. Spale prowadzi si? wewn?trzny audyt systemu jako?ci przez certyfikowanych specjalist?w zgodnie z wymogami ISO 19011:2011.