O WYTW?RNI HARPROMTEH SA

CHARKOWSKA WYTW?RNIA TECHNOLOGII PRZEMYS?OWYCH Sp. z o.o. — czo?owa firma budowania maszyn Ukrainy z wytwarzania naczy?, kt?re pracuj? pod ci?nieniem i wyrob?w na ich podstawie. Nasza wytw?rnia wytwarza wysokojako?ciow? certyfikowan? produkcj?, kt?ra odpowiada wymogom wszystkich krajowych i zagranicznych norm jako?ci i bezpiecznej eksploatacji.
G??wnym celem HARPROMTEH SA jest utworzenie dochodowej, konkurencyjnej i jako?ciowej produkcji na korzy?? firmy i naszych klient?w. Dla osi?gni?cia tego celu wdro?yli?my na firmie system zarz?dzania jako?ci?, odpowiadaj?cy normie mi?dzynarodowej ISO 9001:2009 i kierujemy si? j? we wszystkich aspektach wytwarzania.

W?R?D ASORTYMENTU PRODUKJI, KT?R? PRODUKUJE FIRMA:

  • balony samochodowe dla spr??onych gaz?w w?glowodorowych toroidalnej i cylindrycznej formy;
  • odbiorniki powietrzne dla agregat?w spr??arkowych, ze stali nierdzewnej i stali w?glowej;
  • naczynia pod ci?nieniem o przeznaczeniu przemys?owym, stosowane w licznych bran?ach przemys?u (budowania maszyn, farmaceutycznej, spo?ywczej, i in.).

Firma otrzyma?a wszystkie niezb?dne pozwolenia w Pa?stwowym Komitecie Ukrainy z Nadzoru za Ochron? Pracy na w?a?ciw? produkcj?.

Moce produkcyjne wytw?rni s? wyposa?one w niezb?dne wsp??czesne wyposa?enie, posiada w?a?ciw? infrastruktur?, a sama produkcja jest wykonana zgodnie z wymogami i normami.

Prowadzi si? sta?e kszta?cenie pracownik?w firmy dla podwy?szenia kwalifikacji. W produkcji wyrob?w u?ywamy wysokiej jako?ci sprz?t i materia?y. Spawanie naczy? odbywa si? na liniach produkcyjnych obsadzonych sprz?tem firmy «Fronius». U?ywamy gaz?w spawalniczych firmy «Меsser», materia?y spawalnicze firmy «Beller», «Esab».

Na firmie przeprowadza si? proszkowe farbowanie wyrob?w, co zapewnia w?a?ciwo?ci wysokiej wytrzyma?o?ci, odporno?? chemiczn? farby i lakieru oraz wymogi estetyczne, zastosowanych dla tego rodzaju produkt?w.

Ka?dy wyr?b ma pe?en zakres test?w i kontroli jako?ci, co gwarantuje ca?kowite bezpiecze?stwo podczas eksploatacji. Baza materialno-techniczna wytw?rni pozwala realizowa? projekty wysokiego stopnia skomplikowania.