Showing all 2 results

grid-view list-view

Zbiornik powietrza ne (zbiorniki ci?nieniowe), hurtem od sprawdzonych dealer?w

Je?li zadecydowa?y?cie na zakup odbiornika produkcji Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych (CharPromTech), to niestety nasz dzia? sprzeda?y nie mo?e w tym pom?c. Obecnie przedsi?biorstwo nie sprzedaje wyrob?w klientom bezpo?rednio. Ale to wcale nie jest problem! Poniewa? zawsze mo?ecie naby? odbiornik powietrzny CharPromTech u naszych autoryzowanych dealer?w. Dost?pne jest nabycie odbiornik?w powietrznych detaliczne i oczywi?cie te? nabycie odbiornik?w hurtowe. Kontakty do naszych autoryzowanych dealer?w s? rozmieszczone na naszej stronie w rozdziale: “Partnerzy“. Nale?y zauwa?y?, ?e je?li por?wna? parametry „jako??-cena”, to odbiornik powietrza CharPromTech nie ma sobie r?wnych w?r?d konkurencji, wskazana proporcja jest po prostu doskona?a.

Zbiorniki ci?nieniowe – s? specjalizacj? Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych i w tej nisze stali?my niekwestionowalnym liderem. Produkcja zbiornik?w do pracy pod ci?nieniem jest do?? skomplikowana technologicznie; powinna r?wnie? spe?nia? wysokie wymagania, ?eby m?c wykonywa? swoje funkcje. CharPromTech ?wietnie sobie z tym radzi. Wszystkie odbiorniki powietrzne spe?niaj? pa?stwowe standardy jako?ci. Jako?? naszej produkcji zosta?a doceniona nie tylko przez specjalist?w w kraju, lecz tak?e przez ich koleg?w zagranicznych. Kraje, gdzie s? sprzedawane wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych (zbiorniki ci?nieniowe) to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Zbiornik powietrza spr??onego produkcji CharPromTech – to jako?? zapewniona przez producenta

Przed przyst?pieniem do produkcji odbiornika powietrza spr??onego, in?ynierowie z Biura projektowego, dzia?aj?cego na bazie CharPromTech obliczaj? wytrzyma?o?? ka?dego zbiornika. Po zako?czeniu produkcji zbiorniki wysokiego ci?nienia z konieczno?ci? s? poddawane testu pod ci?nieniem. Testy s? przeprowadzane w specjalnie wyposa?onych kabinach przez czo?owych specjalist?w z fabryki. Wytrzyma?o?? spoiw nie wywo?uje w?tpie?, poniewa? spawanie wykonuje si? w atmosferze gazu ochronnego. Powierzchnia zbiornika pod ci?nieniem jest powlekana pow?ok? antykorozyjn?.

Wszystko to s? niezmienne zasady, stosowane w Charkowskiej Fabryce Technologii Przemys?owych. To dzi?ki przestrzeganiu tych zasad odbiorniki ciesz? si? spe?nieniem wysokich standard?w jako?ciowych. Razem z tym szanujemy naszych klient?w i s? gotowi wykona? niekt?re ich zachcianki. Na przyk?ad, mo?emy pofarbowa? wewn?trzn? powierzchni? zbiornika ci?nieniowego lub przeszlifowa? i wypolerowa? powierzchni? zewn?trzn?.

R?wnie? do wyboru klienta jest wyb?r stali, z kt?rego b?dzie wykonany zbiornik ci?nieniowy:

  • Mi?kka (GOST 2156);
  • Jako?ciowa (GOST 5520);
  • Wysokojako?ciowa, odporna na korozj? (GOST 5632).