Zbiornik powietrza spawany stalowy poziomy

zbiornik powietrza stalowe spawany dla st??e? spr??onego powietrza o maksymalnym ci?nieniu roboczym 1,0 MPa

Opis

MATERIA?:

W zale?no?ci od warunk?w temperaturowych oraz wymaga? dotycz?cych konkretnych potrzeb pow?oki, odbiornik mo?e by? wykonane z nast?puj?cych rodzaj?w stali:

 • Ma?o w?glowa – wed?ug Pa?stwowych standard?w Ukrainy (skr?t – DSTU)2651 (GOST 380);
 • Jako?ciowa – zgodnie z GOST 5520;
 • Gatunkowa, odporna na korozj? – zgodnie z GOST 5632.

 

WYPOSA?ENIE:

W zale?no?ci od konkretnych wymaga? w ?wietle dokumentacji regulacyjnej na odbiorniku mo?e znajdowa? si?:

 • Sztucera r??nych ?rednic z wewn?trznym czy zewn?trznym snycerstwem zgodnie mi?dzynarodowych standard?w;
 • Ko?nierze standardowe zgodnie z GOST 12820 i niestandardowe wed?ug rysunk?w zleceniodawcy;
 • Przykrywki i klapy okr?glej oraz eliptycznej formy zgodnie z wymaganiami Normatywnych akt?w prawnych dotycz?cych ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.0-1.59.

 

KONSTRUKCJA:

Odbiornikjest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z ?yczeniami zleceniodawcy.

Dla ka?dego odbiornika dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji odbiornika jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?) do grubo?ci ?cianki 0,75 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione. W odbiornik wewn?trzna powierzchnia mo?e by? zabarwiona na ?yczenia zleceniodawcy.

Powierzchnia odbiornika jest wykonana z gatunk?w stali nierdzewnej oraz mo?e by? szlifowana, polerowana w zale?no?ci od ?yczenia zlecenodawcy.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

 • Przychodz?ca kontrola materia??w;
 • Ogl?dziny;
 • Kontrola cech geometrycznych;
 • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
 • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,3 MPa lub 1,4, w zale?no?ci od gatunku stali, zgodnie z Normatywnymi aktami prawnymi dotycz?cycmi ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.00-1.59;
 • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,0 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
 • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Odbiorniki powietrza poziome produkcji CharPromTech – to jako?? zapewniona przez producenta

Produkcja zbiornik?w ci?nieniowych – specjalizacj? Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych. To znaczy, ?e CharPromTech produkuje r?wnie? odbiorniki poziome. Proces produkcji jest w zgodzie ze wszystkimi standardami pa?stwowymi, a wytwarzanie wyrob?w o najwy?szej jako?ci jest motto fabryki CharPromTech. Przyzwyczaili?my si? do tego, ?eby bra? pod uwag? wszystkie ?yczenia naszych klient?w, do tego stopnia, ?e jeste?my gotowi wykona? poziomy odbiornik powietrza wed?ug rysunk?w i schemat?w klienta. Na ??danie klienta jest mo?liwe szlifowanie i polerowanie powierzchni zewn?trznej odbiornika poziomego oraz malowanie ?cianek od wewn?trz. Ale podstawowy wyb?r, kt?rego powinien dokona? klient, jest wyb?r materia?u:

 • Stal mi?kka, zgodnie z GOST 2156
 • Stal jako?ciowa, zgodnie z GOST 5520)
 • Stal wysokojako?ciowa, odporna na korozj?, zgodnie z GOST 5632.

Wszystkie bez wyj?tku odbiorniki poziome s? poddawane testom pod ci?nieniem. Testy s? przeprowadzane w specjalnie wyposa?onych kabinach przez czo?owych specjalist?w z fabryki.
Pierwszy etap produkcji polega na obliczeniu wytrzyma?o?ci dla ka?dego zbiornika. Dokonuje go Biuro projektowe Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych. Spawanie w atmosferze gazu ochronnego jest stosowane do ka?dego odbiornika poziomego, a to zapewnia wytrzyma?o?? spoin. Powierzchnia ka?dego zbiornika jest powlekana pow?ok? antykorozyjn?.

Odbiorniki powietrza spr??onego, hurtem od naszych dealer?w

Nabycie odbiornik?w poziomych jest mo?liwe od autoryzowanych dealer?w CharPromTech. Nabycie wyrob?w Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych mo?liwe hurtem i detalicznie. Cena odbiornik?w poziomych u autoryzowanych dealer?w jest taka jak u producenta, bez prowizji. Kontakty do naszych autoryzowanych dealer?w s? w rozdziale „Partnerzy”. Jako?? naszej produkcji zosta?a doceniona nie tylko przez specjalist?w w kraju, lecz tak?e przez ich koleg?w zagranicznych. Kraje, gdzie s? sprzedawane wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.