Showing all 5 results

grid-view list-view

Zbiorniki do LPG produkcji CharPromTech, hurtem

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych (Charpromtech) specjalizuje si? w wytwarzaniu wyrob?w, pracuj?cych pod ci?nieniem. Jest to wiod?ce przedsi?biorstwo w bran?y produkcji maszyn na Ukrainie. Jeden z kierunk?w dzia?alno?ci to produkcja zbiornik?w LPG. CharPromTech szczeg?ln? uwag? po?wi?ca jako?ci swoich produkt?w, i dlatego na Ukrainie zbiorniki CharPromTech s? najlepsz? alternatyw? producentom zagranicznym.

Zbiorniki gazowe CharPromTech od wielu lat s? znane na rynku ukrai?skim, poniewa? zawieraj? one optymalny stosunek ceny do jako?ci, szczeg?lnie je?eli chodzi o zbiorniki gazowe CharPromTech. W ostatnich latach zalety produkcji CharPromTech mog? doceni? tak?e klienci zagraniczne. Zgadzaj? si?, ?e Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych jest godnym konkurentem producent?w europejskich. Kraje, gdzie tak?e s? sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Kupi? zbiorniki produkcji CharPromTech mo?na u naszych autoryzowanych sprzedawc?w. Sprzedaj? zbiorniki w cenie producenta bez prowizji po?rednik?w. Obecnie przedsi?biorstwo nie sprzedaje wyrob?w klientom bezpo?rednio. Wyroby s? sprzedawane hurtem i detalicznie. Kontakty do naszych autoryzowanych dealer?w zobaczycie tutaj.

Zbiornik do LPG walcowy, toroidalny produkcji CharPromTech

Decyduj?c si? na wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych, wybieracie produkt o najwy?szej jako?ci i d?ugim terminie wykorzystania. Termin jego eksploatacji wynosi nie mniej ni? 12 lat lub 2,5 tysi?cy cykli nape?niania. CharPromTech produkuje walcowe zbiorniki do LPG poziomego i pionowego przechowywania gazu, a tak?e toroidalne zbiorniki o ko?nierzach wewn?trznym i zewn?trznym. Ka?dy wyr?b jest wykonany ze stali w?glowej, zgodnie z norm? GOST 2156. Na bazie Fabryki dzia?a Biuro projektowe, kt?rego zadaniem jest obliczanie wytrzyma?o?ci ka?dego wyrobu. Testowanie pod ci?nieniem – to wa?ny etap procesu produkcji. W tym celu w zak?adzie s? specjalne kabiny, w kt?rych do?wiadczone fachowcy przeprowadzaj? badania wytrzyma?o?ciowe. Grubo?? ?cianek wynosi ponad 3 mm, co jest dodatkowym dowodem jako?ci, poniewa? producenci europejscy nie zawsze mog? im si? dor?wna?. Mocno?? spoin osi?ga si? dzi?ki spawaniu w atmosferze gazu ochronnego. Ko?cowym etapem produkcji jest naniesienie pow?oki antykorozyjnej i farby, trwale chroni?ce wyr?b od zewn?trz.
Zakres pojemno?ci zbiornik?w ka?dego rodzaju jest bardzo obszerny.

Samochodowy zbiornik CharPromTech o pojemno?ci 50 l jest liderem sprzeda?y. Wszystkie dost?pne pojemno?ci i wymiary s? przedstawione na stronie odpowiedniej kategorii. Nasi kontakty s? tutaj.