Zbiornik powietrza spawany stalowy pionowy

Zbiornik powietrza stalowe spawany dla st??e? spr??onego powietrza o maksymalnym ci?nieniu roboczym 1,0 MPa

Opis

MATERIA?:

W zale?no?ci od warunk?w temperaturowych oraz wymaga? dotycz?cych konkretnych potrzeb pow?oki, odbiornik mo?e by? wykonane z nast?puj?cych rodzaj?w stali:

 • Ma?o w?glowa – zgodnie z DSTU 2651 (GOST 380);
 • Jako?ciowa – zgodnie z GOST 5520;
 • Gatunkowa, odporna na korozj? – zgodnie z GOST 5632.

 

WYPOSA?ENIE:

W zale?no?ci od konkretnych wymaga? w ?wietle dokumentacji regulacyjnej na odbiorniku mo?e znajdowa? si?:

 • sztucera r??nych ?rednic z wewn?trznym czy zewn?trznym snycerstwem zgodnie mi?dzynarodowych standard?w;
 • Ko?nierze standardowe zgodnie z GOST 12820 i niestandardowe wed?ug rysunk?w zleceniodawcy;
 • Przykrywki i klapy okr?glej oraz eliptycznej formy zgodnie z wymaganiami Normatywnych akt?w prawnych dotycz?cych ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.0-1.59.

 

KONSTRUKCJA:

Odbiornik jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z ?yczeniami zleceniodawcy.

Dla ka?dego odbiornika dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji odbiornika jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?) do grubo?ci ?cianki 0,75 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione. W odbiornik wewn?trzna powierzchnia mo?e by? zabarwiona na ?yczenia zleceniodawcy.

Powierzchnia odbiornika jest wykonana z gatunk?w stali nierdzewnej oraz mo?e by? szlifowana, polerowana w zale?no?ci od ?yczenia zlecenodawcy.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

 • Przychodz?ca kontrola materia??w;
 • Ogl?dziny;
 • Kontrola cech geometrycznych;
 • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
 • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,3 MPa lub 1,4, w zale?no?ci od gatunku stali, zgodnie z Normatywnymi aktami prawnymi dotycz?cycmi ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.00-1.59;
 • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,0 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
 • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Odbiorniki powietrza spr??onego pionowe – sprawdzone w testach i badaniach

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych (CharPromTech) specjalizuje si? w wytwarzaniu wyrob?w, pracuj?cych pod ci?nieniem. Nale?? do nich pionowe odbiorniki powietrza. G??wna zasada CharPromTech – to wytwarzanie produkcji o najwy?szej jako?ci. Odbiornik pionowy przeznaczony jest do pracy w wysokim ci?nieniu, dla tego koniecznym etapem jego produkcji jest przeprowadzenie bada? pod ci?nieniem. W tym celu w zak?adzie s? specjalne kabiny, w kt?rych do?wiadczone fachowcy przeprowadzaj? badania wytrzyma?o?ciowe. Proces produkcji jednak, zaczyna si? od obliczenia wytrzyma?o?ci ka?dego pionowego odbiornika powietrza, kt?re wykonuje Biuro projektowe na bazie CharPromTech. Wytrzyma?o?? spoin osi?ga si? dzi?ki spawaniu w atmosferze gazu ochronnego. Produkcja odbiornik?w odbywa si? zgodnie ze standardami pa?stwowymi, dotycz?cymi wytwarzania zbiornik?w ci?nieniowych. Na ?yczenie klienta, pionowe odbiorniki powietrza spr??onego mog? by? wykonane z takich materia??w:

 • Mi?kka (GOST 2156);
 • Jako?ciowa (GOST 5520);
 • Wysokojako?ciowa, odporna na korozj? (GOST 5632).

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych bierze pod uwag? ??dania klient?w, dla tego jest mo?liwe jest farbowanie powierzchni wewn?trznej odbiornika pionowego, szlifowanie i polerowanie jego powierzchni zewn?trznej. Jeste?my r?wnie? gotowi wykona? pionowy odbiornik powietrzny wed?ug rysunk?w i schemat?w klienta.

Pionowe odbiorniki powietrza spr??onego, hurtem od naszych dealer?w

Nabycie odbiornik?w poziomych produkcji Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych jest mo?liwe od autoryzowanych dealer?w. Nabycie wyrob?w mo?liwe hurtem i detalicznie. Cena odbiornik?w pionowych u autoryzowanych dealer?w jest taka jak u producenta, bez prowizji. Obecnie CharPromTech nie przewiduje mo?liwo?ci sprzeda?y przez inne osoby prawne. Kontakty do naszych autoryzowanych dealer?w s? dost?pne w rozdziale „Partnerzy”. Jako?? naszej produkcji zosta?a doceniona nie tylko przez klient?w na Ukrainie. Kraje, gdzie s? sprzedawane wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Foto

r1

r2

РЕСИВЕР СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

РЕСИВЕР СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ