SPAWACZ ELEKTRYCZNY NA AUTOMATYCZNYCH I NA W P??AUTOMATYCZNYCH MASZYNACH

Oferowano prac?
Stanowisko: SPAWACZ ELEKTRYCZNY NA AUTOMATYCZNYCH I NA W P??AUTOMATYCZNYCH MASZYNACH (numer zawodu 19905)
Grafik pracy: Ca?y dzie?
Typ pracy: Sta?y

Wymagania do kandydata
Wykszta?cenie: ?rednie specjalne
Do?wiadczenie zawodowe: ponad 5 lat
Informacja dodatkowa: «Charpromtech» sp. z o.o. wytwarza pojemniki dzia?aj?ce na zasadzie ci?nienia, — odbiorniki i balony samochodowe.
Szwy spawalne s? sprawdzane za pomoc? metody kontroli niszcz?cej i nieniszcz?cej.
Kandydaci na stanowisko powinni umie? spawa? skuteczny estetyczny szew, a tak?e posiada? dyplom albo legitymacj? spawacza.
Oferujemy: legalne zatrudnienie (op?ata za okres chorobowy, urlopy coroczne), stabilna wyp?ata wynagrodzenia. Miejsca s? certyfikowane.
Dojazd od metro – autobusem korporacyjnym
Rozmiar wynagrodzenia zale?y od wynik?w rozmowy kwalifikacyjnej.