Zbiorniki cylindryczne pionowego

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  samochodowy  na gaz p?ynny (propan-butan) o ci?nieniu roboczym 1,6 MPa pionowego przechowywania

Opis

MATERIA?:

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  jest wykonany ze stali w?glowej St3ps wed?ug Pa?stwowych standard?w Ukrainy (skr?t – DSTU2651). Na ?yczenie zleceniodawcy, balon mo?e by? wytwarzany z innych gatunk?w stali, zalecanych Normatywnymi aktami prawnymi dotycz?cycmi ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.00-1.59.

 

WYPOSA?ENIE:

 • Zbiorniki cylindryczne pionowego  jest wyposa?ony ko?nierzem tracono-wype?niaj?cym;
 • Wielozaw?r;
 • Wydawany sztucer do fazy ciek?ej;
 • Zaw?r bezpiecze?stwa;
 • Odleg?o?ciowe urz?dzenia do tankowania z zaworem zwrotnym;
 • Manometr;
 • Ruroci?g ??cz?cy.

 

KONSTRUKCJA:

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z w?asnymi ?yczeniami.

Dla ka?dego balonu dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji balonu jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?)do grubo?ci ?cianki 0,4 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

P?kni?cie balonu nast?puje pod ci?nieniem nie ni?ej 6,75 MPa.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

 • Przychodz?ca kontrola materia??w;
 • Ogl?dziny;
 • Kontrola cech geometrycznych;
 • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
 • Test wytrzyma?o?ci hydrauliczn? presj? 3,0 MPa;
 • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,6 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
 • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Zbiornik walcowy pionowy od CharPromTech

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych to wiod?ce przedsi?biorstwo w bran?y produkcji maszyn na Ukrainie, zajmuj?ce si? wytwarzaniem wyrob?w do pracy pod ci?nieniem. Jeden z kierunk?w dzia?alno?ci to produkcja zbiornik?w walcowych do pionowego przechowywania gazu. S? one instalowane na samochodach ci??arowych, poniewa? konstrukcja samochod?w osobowych nie nadaje si? do ich wykorzystania. ?ciany pionowych zbiornik?w gazowych s? wystarczaj?co mocne, o grubo?ci wi?cej ni? 3 mm. Nie ka?dy producenta europejski jest w stanie zaoferowa? takie w?a?ciwo?ci, a to dowodzi, ?e CharPromTech przede wszystkim dba o jako?? swoich wyrob?w. W celu zapewnienia najwy?szej jako?ci, na bazie Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych dzia?a Biuro projektowe, kt?rego zadaniem jest obliczenie wytrzyma?o?ci ka?dego wyrobu. Ka?dy zbiornik walcowy pionowy jest testowany pod ci?nieniem w specjalnie wyposa?onych kabinach przez specjalist?w. Norma GOST 2651 – to podstawa produkcji CharPromTech i zgodnie z ni? zbiorniki walcowe do pionowego przechowywania gazu s? wytwarzane ze stali w?glowej. Spoiny s? szczeg?lnie wytrzyma?e, poniewa? spawanie wykonuje si? w atmosferze gazu ochronnego. Natomiast pow?ok? antykorozyjna i farba zabezpieczaj? ?cianki zbiornik?w gazowych od zewn?trz. Zbiorniki wytrzymuj? 2,5 tysi?cy cykli nape?niania, co ?rednio wynosi 12 lat.

Cylindryczne zbiorniki poziome, nabycie hurtowe od naszych dealer?w

Cylindryczne zbiorniki gazowe produkcji CharPromTech s? do nabycia u naszych autoryzowanych dealer?w. Obecnie Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych nie sprzedaje wyrob?w klientom bezpo?rednio. Jednak?e nasze dealerzy sprzedaj? nasze wyroby w cenie producenta hurtem i detalicznie, bez prowizji po?rednik?w. Kontakty do autoryzowanych dealer?w CharPromTech zobaczycie tutaj. Nabycie cylindrycznego zbiornika do pionowego przechowywania gazu produkcji CharPromTech – to dobre rozwi?zanie, albowiem jest to produkt b?d?cy godnym konkurentem na rynku europejskim i ?wiatowym. Wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych s? znane ze swej jako?ci nie tylko na Ukrainie. Kraje, gdzie tak?e s? sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.