Zbiorniki cylindryczne

Zbiorniki cylindryczne samochodowy   na gaz p?ynny (propan-butan) o ci?nieniu roboczym 1,6 MPa

Opis

MATERIA?:

Zbiorniki cylindryczne jest wykonany ze stali w?glowej St3ps wed?ug Pa?stwowych standard?w Ukrainy (skr?t – DSTU 2651). Na ?yczenie zleceniodawcy, balon mo?e by? wytwarzany z innych gatunk?w stali, zalecanych Normatywnymi aktami prawnymi dotycz?cycmi ochrony pracy (skr?t – NPAOP) 0.00-1.59.

 

WYPOSA?ENIE:

  • Zbiorniki cylindryczne jest wyposa?ony ko?nierzem tracono-wype?niaj?cym.

 

KONSTRUKCJA:

Balon jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z w?asnymi ?yczeniami zleceniodawcy.

Dla ka?dego balonu dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji balonu jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?) do grubo?ci ?cianki 0,4 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

P?kni?cie zbiorniki cylindryczne nast?puje pod ci?nieniem nie ni?ej 6,75 MPa.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

  • Przychodz?ca kontrola materia??w;
  • Ogl?dziny;
  • Kontrola cech geometrycznych;
  • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
  • Test wytrzyma?o?ci hydrauliczn? presj? 3,0 MPa;
  • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,6 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
  • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Zbiornik walcowy poziomy: wysoka jako?? zapewniona od producenta

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych (CharPromTech) specjalizuje si? w wytwarzaniu wyrob?w, pracuj?cych pod ci?nieniem, w tym produkuje zbiorniki walcowe na gaz. CharPromTech oferuje cylindryczne zbiorniki propanu o najwy?szej jako?ci. Termin jego eksploatacji wynosi nie mniej ni? 12 lat lub 2,5 tysi?cy cykli nape?niania. Ka?dy produkt jest wykonany w odniesieniu do oblicze? wytrzyma?o?ciowych. Obliczenia te wykonuje biuro projektowe, kt?re zosta?o za?o?one i dzia?a w fabryce. Gotowy produkt jest testowany pod ci?nieniem w specjalnie wyposa?onych kabinach. Testy s? przeprowadzane przez czo?owych specjalist?w z fabryki. Cylindryczne zbiorniki propanu s? wytwarzane wg. normy GOST 2651 ze stali w?glowej. Grubo?? ?cianek jest wi?ksza, ni? 3 mm, a to nawet wi?cej, ni? niekt?re wyroby producent?w europejskich. Spawanie wykonuje si? w atmosferze gazu ochronnego, dzi?ki czemu spoiny s? szczeg?lnie wytrzyma?e. Powierzchnia jest zabezpieczona specjaln? farb? oraz pow?ok? antykorozyjn?.

CharPromTech oferuje szeroki zakres wymiarowy wyrob?w, w tym tak?e jeden z najbardziej zapotrzebowany cylindryczny zbiornik propanu o rozmiarze 300×40 l. Wszystkie wymiary, wielko?ci i inne parametry wyrob?w mo?na zobaczy? w tej tabeli.

Cylindryczne zbiorniki propanu, hurt

Cylindryczne zbiorniki do LPG produkcji Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych mo?na kupi? u naszych autoryzowanych sprzedawc?w. Sprzedaj? cylindryczne zbiorniki CharPromTech w cenie producenta bez prowizji po?rednik?w. Wyroby s? sprzedawane hurtem i detalicznie. Obecnie przedsi?biorstwo nie sprzedaje wyrob?w klientom bezpo?rednio. Kontakty do autoryzowanych dealer?w Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych zobaczysz tutaj.
Nabycie cylindrycznego zbiornika do LPG produkcji CharPromTech – to dobre rozwi?zanie, albowiem jest to produkt o wysokiej jako?ci w przyst?pnej cenie. Wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych s? znane nie tylko na Ukrainie. Kraje, gdzie tak?e s? sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.