Zbiorniki toroidalny wewn?trzny

Zbiorniki toroidalny wewn?trzny na gaz p?ynny (propan-butan) o ci?nieniu roboczym 1,6 MPa z wewn?trznym ko?nierzem

Opis

KONSTRUKCJA:

Balon jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z w?asnymi ?yczeniami zleceniodawcy.

Dla ka?dego balonu dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji balonu jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?)do grubo?ci ?cianki 0,4 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

P?kni?cie balonu nast?puje pod ci?nieniem nie ni?ej 6,75 MPa.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

  • Przychodz?ca kontrola materia??w;
  • Ogl?dziny;
  • Kontrola cech geometrycznych;
  • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
  • Test wytrzyma?o?ci hydrauliczn? presj? 3,0 MPa;
  • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,6 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
  • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Zbiorniki toroidalne wewn?trzne produkcji CharPromTech

Charkowska Fabryka Technologii Przemys?owych to wiod?ce przedsi?biorstwo w bran?y produkcji wyrob?w do pracy pod ci?nieniem. Wyroby przedsi?biorstwa s? o bardzo wysokiej jako?ci, kt?ra odpowiada standardom ukrai?skim i europejskim. Zak?ady produkcyjne w Fabryce s? wyposa?one w nowoczesne urz?dzenia, a technologia produkcji odpowiada wymaganiom bezpiecze?stwa.

Zbiorniki toroidalne mo?na kupi? od autoryzowanych dealer?w Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych za cen? producenta. Obecnie CharPromTech nie sprzedaje wyrob?w klientom bezpo?rednio. Jednak?e nasze dealerzy sprzedaj? gazowe zbiorniki toroidalne w cenie producenta hurtem i detalicznie. Zbiornik toroidalny to wyr?b o najwy?szej jako?ci. Kraje, gdzie tak?e s? sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Ka?dy gazowy zbiornik toroidalny jest testowany pod ci?nieniem w specjalnie wyposa?onych kabinach przez specjalist?w. Zgodnie z norm? ГОСТ 2651, zbiorniki s? wykonywane ze stali w?glowej. Na bazie Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych dzia?a Biuro projektowe, kt?rego zadaniem jest obliczanie wytrzyma?o?ci ka?dego zbiornika pod ci?nieniem. Spoiny s? szczeg?lnie wytrzyma?e, poniewa? spawanie wykonuje si? w atmosferze gazu ochronnego, a to ca?kiem eliminuje mo?liwo?? wycieku. Wszystkie gazowe zbiorniki toroidalne s? powlekane trwa?? pow?ok? antykorozyjn? i farbowane specjaln? farb? celem osi?gni?cia szczeg?lnej jako?ci. Nie gro?? im ?adne testy zderzeniowe, poniewa? nie s? wra?liwe na oddzia?ywanie fizyczne lub mechaniczne. Grubo?? ?cianek wynosi ponad 3 mm, a to znacznie wyd?u?a termin eksploatacji zbiornik?w. Termin ich eksploatacji wynosi nie mniej ni? 12 lat lub 2,5 tysi?cy cykli nape?niania.

Zbiornik LPG w miejscu ko?a zapasowego z ko?nierzem wewn?trznym

Zbiornik toroidalny – jest pojemnikiem na paliwo gazowe w sk?adzie instalacji zasilania gazowego. Nabycie wewn?trznego zbiornika toroidalnego znaczy wybra? uk?ad z ko?nierzem wewn?trznym. To znaczy, ?e wielozaw?r, od kt?rego zostanie wyprowadzone urz?dzenie do tankowania, znajduje si? w centrum zbiornika. Oferujemy zbiornik LPG pod ko?o zapasowe o pojemno?ci od 35 do 65 litr?w. Wewn?trzny zbiornik toroidalny LPG ?wietnie nadaje si? do oszcz?dnej jazdy po mie?cie na gazie.

Wyr?b jest przeznaczony wy??cznie pod propan. Zbiornik LPG o kszta?cie ko?a zapasowego jest montowany w baga?niku lub w przedziale silnika. Poniewa? miejsce przeznaczone dla ko?a zapasowego zostanie zaj?te przez uk?ad LPG, potrzebno b?dzie znale?? inne miejsce do jego przechowywania. Jednak?e instalacja LPG mo?e by? zainstalowana tak?e w innym miejscu, kt?re ma odpowiednie wymiary. Miejsce ko?a zapasowego nie jest koniecznym warunkiem. Instalacje o takich wymiarach s? po prostu najbardziej popularne na rynku, bo s? kompaktowe i wygodne w u?yciu. Na nich niekorzystnie oddzia?uj? bezpo?rednie promienie s?oneczne, dlatego zaleca si? nie pozostawia? samoch?d z otwartym baga?nikiem w s?oneczn? por?.