Zbiornik toroidalny zewn?trzny

Zbiornik samochodowy toroidalny na gaz p?ynny (propan-butan) o ci?nieniu roboczym 1,6 MPa z wewn?trznym ko?nierzem

Opis

KONSTRUKCJA:

Zbiornik toroidalny zewn?trzny jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunk?w technicznych (skr?t – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z w?asnymi ?yczeniami.

Dla ka?dego zbiornik dzieje si? rozliczenie na mocn? zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami.

W konstrukcji zbiornik jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozj?)do grubo?ci ?cianki 0,4 mm, co pozwala trwalsz? eksploatacj?.

P?kni?cie zbiornik nast?puje pod ci?nieniem nie ni?ej 6,75 MPa.

Monta? odbywa si? na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomoc? spawania ?ukowego w os?onie gazowej.

 

OBR?BKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewn?trzna i spoiny w naturalnym stanie s? suche, czyste i niebarwione.

Poza pow?ok? antykorozyjn? – farba proszkowa na bazie ?ywicy epoksydowej stosuje si? na 5 minut, po obr?bce wst?pnej, kt?ra zwi?ksza przyleganie i zapobiega korozji pod warstw? farby.

 

TESTY I WYPR?BOWANIA:

  • Przychodz?ca kontrola materia??w;
  • Ogl?dziny;
  • Kontrola cech geometrycznych;
  • Radiograficzna i ultrad?wi?kowa kontrola po??cze? spawanych;
  • Test wytrzyma?o?ci hydrauliczn? presj? 3,0 MPa;
  • Wypr?bowanie na hermetyczno?? pneumatyczn? presj? 1,6 МPa z zanurzeniem do k?pieli;
  • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokry?.

Kupi? zbiornik toroidalny z ko?nierzem zewn?trznym hurtem u naszych dealer?w

Jeden z produkt?w, wytwarzanych przez Charkowsk? Fabryk? Technologii Przemys?owych to zewn?trzny zbiornik gazowy do instalacji LPG. Kupi? zbiornik toroidalny do LPG produkcji CharPromTech mo?na u naszych autoryzowanych dealer?w. Nasi dealerzy sprzedaj? wyroby CharPromTech w cenach producenta, hurtem i detalicznie. Zewn?trzny zbiornik toroidalny s? do nabycia w cenie bez prowizji po?rednik?w. Kontakty do naszych autoryzowanych dealer?w zobaczysz tutaj.

Zewn?trzny zbiornik toroidalny CharPromTech – to produkt o najwy?szej jako?ci, maj?cy dobr? opini? w?r?d kierowc?w. Wyroby CharPromTech s? bardzo konkurencyjne w por?wnaniu do wyrob?w, wytwarzanych w Europie, a pod pewnymi wzgl?dami nawet wyprzedzaj? je. Na przyk?ad zbiorniki gazowe CharPromTech maj? ?cianki o grubo?ci ponad 3 mm.

Wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych s? znane ze swej jako?ci nie tylko na Ukrainie. Kraje, gdzie tak?e s? sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Zewn?trzny zbiornik toroidalny do LPG produkcji CharPromTech

Nasi specjali?ci testuj? pod ci?nieniem ka?dy wyr?b. Do przeprowadzenia takich bada? zosta?y przygotowane specjalne kabiny. Jednostk? organizacyjn? Charkowskiej Fabryki Technologii Przemys?owych jest Biuro projektowe, kt?rego pracownicy obliczaj? wytrzyma?o?? ka?dego wyrobu. Grubo?? ?cianek zbiornik?w jest ponad 3 mm. Zgodnie z norm? ГОСТ 2651 wykorzystywana jest stal w?glowa. Spoiny s? szczeg?lnie wytrzyma?e, poniewa? spawanie wykonuje si? w atmosferze gazu ochronnego. Powierzchnia jest zabezpieczona specjaln? farb? oraz pow?ok? antykorozyjn?. Termin eksploatacji zbiornika wynosi oko?o 12 lat lub 2,5 tysi?cy cykli nape?niania.

Zbiorniki toroidalne do LPG s? montowane zamiast ko?a zapasowego. Dzi?ki zaoszcz?dzaniu miejsca w baga?niku i optymalnym wymiarom, zbiorniki te zdoby?y olbrzymi? popularno?? w?r?d kierowc?w. Wzgl?dem bezpiecze?stwa, zbiorniki nie powinny by? nara?one na dzia?anie promieni s?onecznych. Jednak znajduj?c si? w miejscu ko?a zapasowego ma?o prawdopodobnie, ?e dotr? do nich promieni s?oneczne.